top of page

2023 METAIS VYKDOMI PROJEKTAI

 

2023 metais Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija įgyvendina  projektą „Neįgaliųjų (suaugusių ir vaikų) įtraukties į visuomenę stiprinimas plėtojant aktyvią reabilitaciją“.

Projekto finansavimo sutartis su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto finansavimo suma – 30849 Eur.

Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija (toliau - LARA) vienija ir atstovauja neįgaliuosius, kurie dėl judėjimo funkcijų sutrikimų juda vežimėlių pagalba arba turi ribotas apsitarnavimo galimybes, jų šeimos narius, globėjus, specialistus, savanorius, gina jų teises ir viešuosius interesus. LARA tikslas – aktyvios reabilitacijos priemonėmis padėti neįgaliesiems (suaugusiems ir vaikams), turintiems judėjimo negalią, tapti kuo labiau savarankiškesniais ir įtraukti juos į visuomenės gyvenimą. LARA į savo veiklas įtraukia neįgaliuosius, kurie dėl kitų negalių ar lėtinių susirgimų turi apsunkintą judėjimą ir ribotas apsitarnavimo galimybes.

2023 m. projekte iš viso dalyvaus ir naudą gaus 362 asmenų, iš jų 289 neįgalieji, iš jų 30 neįgalių vaikų:

1. LARA bendradarbiaujant su 9 atstovybėmis (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Utenos, Vilniaus) apskrityse atstovaus ir gins neįgaliųjų teises sprendžiant kartu su savivaldybėmis neįgaliesiems kylančias problemas jų gyvenamosiose vietose. LARA bendradarbiaus su valstybės ir savivaldybių institucijomis sprendžiant sisteminių pokyčių reikalaujančius neįgaliųjų klausimus, rinks ir analizuos neįgaliesiems kylančias problemas ir kliūtis, trukdančias jiems visaverčiai gyventi bendruomenėje, teiks sprendimų pasiūlymus valstybės ir savivaldybės institucijoms.

2. Nuotoliniu būdu bus organizuojamos konsultacijos (4 grupinės ir pagal poreikį individualios) neįgaliesiems, neseniai patyrusiems stuburo smegenų pažeidimus arba turintiems sunkius judėjimo funkcijų sutrikimus. Bus aiškinamos jų teisės, konsultuojama dėl prisitaikymo gyventi visuomenėje ir įsitraukti į darbo rinką, kaip atstatyti savarankiškų gyvenimo įgūdžius ir juos lavinti. Konsultacijas gaus 30 neįgaliųjų.

3. Aktyvios reabilitacijos seminaruose (5), kurie vyks 5 skirtingose apskrityse (Alytaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Vilniaus, Utenos) 80 neįgaliųjų, turinčių judėjimo ir apsitarnavimo negalias, po stuburo smegenų pažeidimų ir 20 juos lydinčiųjų ar jų šeimos narių bus supažindami su jų teisėmis, priemonėmis negalios prevencijai, mokomi savarankiškumo, bus aiškinamasi galimybės didinti fizinį aktyvumą įtraukiant juos į aktyvios reabilitacijos veiklas.

4. Stiprinant metodinę pagalbą neįgaliųjų asociacijos nariams bus organizuoti nuotoliniai mokymai (15 dalyvių), skirti supažindinti su aktyvios reabilitacijos naujovėmis, projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.

5. Siekiant gerinti informacijos prieinamumą neįgaliesiems su judėjimo funkcijų sutrikimais bus organizuoti nuotoliniai mokymai (30 dalyvių) skirti pagerinti gebėjimus ir žinias naudojant IT technologijas ir alternatyvius informacijos pateikimo formatus.

6. Aktyvios reabilitacijos mokymuose (Vilniaus, Klaipėdos regionuose) dalyvaus 25 asmenų, iš jų 20 neįgaliųjų, turinčių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus dėl lėtinių ligų. Jie bus mokomi naudotis techninės pagalbos priemonėmis, savarankiškumo ir higienos įgūdžių, stiprinti fizinę būklę, bus supažindinami su sveika mityba, reabilitacijos naujovėmis, profilaktinių priemonių naudojimu.

7. 6 aktyvios reabilitacijos stovyklų bus ugdomi neįgaliųjų savarankiškumo įgūdžiai ir skatinamas fizinis aktyvumas, stovyklose dalyvaus ir naudą gaus 92 dalyviai, iš jų 72 neįgalieji, iš jų 20 neįgaliųjų vaikų, turinčių sutrikusias judėjimo ir /arba apsitarnavimo funkcijas. Bus įgyvendinamos aktyvios reabilitacijos veiklos ugdant neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžius, mokant juos gyventi pakitusių galimybių judėti sąlygomis, stiprinant jų fizinę ir psichinę sveikatą, padedant įveikti depresijos būkles, įtraukiant į fizinio aktyvumo veiklas (lauko teniso, šaudymo iš lanko, buvimo gamtoje, žvejybos), gerinančiomis fizinę būklę ir didinančioms jų savivertę. Neįgaliems vaikams bus organizuota nestacionari fizinio aktyvumo stovykla Tapeliuose, dalyvaus 40 vaikų, iš jų 20 neįgalių vaikų.

9. Marijampolės apskrityje bus organizuojami neįgaliųjų fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai (5) ir parodomasis neįgaliųjų lauko teniso pamokos (30 dalyvių). Užsiėmimuose neįgalieji bus mokomi teisingai ir saugiai naudotis savivaldybių įrengtomis lauke universaliomis sporto aikštelėmis ir jose esančiais įrenginiais.

2022 METAIS VYKDYTI PROJEKTAI

2022 metais Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija įgyvendino projektą „Aktyvi reabilitacija – įtraukties kelias neįgaliesiems (vaikams ir suaugusiems), su judėjimo negalia“.

Projekto finansavimo sutartis su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto finansavimo suma – 20544 Eur.

2022 m. LARA projekte iš viso dalyvavo ir naudą gavo 321 asmenų, iš jų 261 neįgalusis, iš jų 20 vaikų:

1. LARA su 9 atstovybėmis (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Utenos, Vilniaus) apskrityse atstovavo ir gynė neįgaliųjų teises sprendžiant kartu su savivaldybėmis neįgaliesiems kylančias problemas jų gyvenamosiose vietose:

1.1. Metų eigoje buvo vykdytas šeimų, auginančių sunkią negalią turinčius vaikus, nuolatinis konsultavimas negalios nustatymo, reabilitacijos, techninės pagalbos priemonių įsigijimo, gydymo, socialinių išmokų, ugdymo, socialinių paslaugų ir pavežėjimo klausimais, pagalba rengiant dokumentus. Konsultuotos 8 šeimos iš 5 apskričių (Vilniaus, Kauno, Alytaus, Marijampolės, Utenos).

1.2. Konsultuoti 6 neįgalieji, dėl Migracijos departamento aplinkos prieinamumo Vilniaus savivaldybėje.

1.3. Konsultuoti 3 neįgalieji iš 3 apskričių (Vilniaus, Alytaus, Kauno) dėl vežimėlių įsigijimo, kompensacijų skyrimo.

2. Nuotoliniu būdu buvo organizuojamos konsultacijos (4 grupinės ir pagal poreikį individualios) neįgaliesiems, neseniai patyrusiems stuburo smegenų pažeidimus arba turintiems sunkius judėjimo funkcijų sutrikimus. Konsultacijas gavo 30 neįgaliųjų.

3. Aktyvios reabilitacijos seminaruose (5), kurie vyko 5 skirtingose apskrityse (Alytaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Vilniaus, Utenos) 80 neįgaliųjų, turinčių judėjimo ir apsitarnavimo negalias, po stuburo smegenų pažeidimų ir 20 juos lydinčiųjų ar jų šeimos narių bus supažindami su jų teisėmis, priemonėmis negalios prevencijai, mokomi savarankiškumo, bus aiškinamasi galimybės didinti fizinį aktyvumą įtraukiant juos į aktyvios reabilitacijos veiklas:

3.1. Organizuoti 5 seminarai savivaldybėse (Birštono (2022-08-11), Mažeikių rajono (2022-11-20), Šakių rajono (Kukarskėje 2022-07-27), Vilkaviškio rajono (Gražiškėse 2022-08-01) ir Šiaulių miesto (2022-07-13) neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus. 5 seminaruose dalyvavo 135 dalyviai, iš jų 129 neįgalieji.

4. Stiprinant metodinę pagalbą neįgaliųjų asociacijos nariams buvo organizuoti nuotoliniai mokymai, skirti supažindinti su aktyvios reabilitacijos naujovėmis, projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais. Seminare dalyvavo 15 dalyvių.

5. Gerinant informacijos prieinamumą neįgaliesiems su judėjimo funkcijų sutrikimais buvo organizuoti nuotoliniai mokymai skirti pagerinti gebėjimus ir žinias naudojant IT technologijas ir alternatyvius informacijos pateikimo formatus. Seminare dalyvavo 36 dalyviai, iš jų 17 neįgaliųjų.

6. Smurto prieš neįgaliuosius prevencijai sukurta Facebook paskyra – „LARA Pasitikėjimo Linija“, per kurią žmonės gali kreiptis tiesiogiai pildydami aktyvuojamą anketą -žinutę pagalbos smurto prieš juos ar kitus neįgalius asmenis atvejais. Atvejai registruojami automatiškai, atvejų metų pabaigoje dar neregistruota.

7. Organizuoti neįgaliųjų savarankiškumo įgūdžių 1 mokymai (2 dienų) asmenims, turintiems dėl progresuojančių lėtinių ligų (išsėtinė sklerozė) sunkius judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus Vilniaus ir Klaipėdos regionuose. Aktyvios reabilitacijos mokymuose (Vilniaus, Klaipėdos regionuose) dalyvavo 25 asmenų, iš jų 20 neįgaliųjų, turinčių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus dėl lėtinių ligų.

8. Organizuotos 5 stacionarios aktyvios reabilitacijos stovyklos ugdant neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžius: 1) Stovykla Raižiuose, Alytaus rajonas 2022-05-27/30, dalyvavo 10 dalyvių, iš jų 9 neįgalieji; 2) Stovykla Monciškėse, Palanga, 2022-06-16/19, dalyvavo 10 dalyvių, iš jų 8 neįgalieji; 3) Stovykla Vištytyje, Vilkaviškio rajonas, 2022-07-18/21, dalyvavo 10 neįgaliųjų; 4) Stovykla Raižiuose, Alytaus rajonas 2022-08-15/18, dalyvavo 15 dalyvių, iš jų 13 neįgaliųjų; 5) Stovykla Dauguose, Alytaus rajonas 2022-08-28/31, dalyvavo 12 dalyvių, iš jų 10 neįgaliųjų. 2. Organizuotos Vilniuje, SEB arenoje neįgaliems vaikams neįgaliųjų lauko teniso treniruotės 2022 m. liepos – gruodžio mėn, ir nestacionari stovykla, treniruotėse ir stovykloje dalyvavo 10 vaikų.

9. Marijampolės apskrityje organizuota nestacionari mokomoji fizinio aktyvumo stovykla Karalkrėslio k. Vilkaviškio rajone, 2022 m. rugpjūčio 17–19 d., dalyvavo 30 neįgaliųjų.

2021 m. veiklos rezultatai

bottom of page